1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy działający pod adresem univexim.pl prowadzony jest przez Univexim LLC, 1309 Coffeen Avenue STE 1716, Sheridan, WY 82801, USA.

1.2. Sklep Internetowy univexim.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - Warunkach korzystania.

1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy univexim.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także sposób postępowania reklamacyjnego.

1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług sklepu internetowego univexim.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest akceptacja postanowień Regulaminu w czasie składania zamówienia.

1.6. Sklep Internetowy univexim.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.7. Produkty posiadają gwarancję. Warunki udzielonej gwarancji w tym między innymi okres na jaki gwarancja została udzielona w sekcji "Ogólne warunki gwarancji".

1.8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem univexim.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem univexim.pl użyte są w celach informacyjnych.

2. Definicje

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni określonych jako "public holiday" lub "bank holiday" w USA, Hongkongu lub Chinach.

2.2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej univexim.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.3. Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym univexim.pl lub korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.4. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.5. Sklep, Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem univexim.pl.

2.6. Sprzedawca, Usługodawca – Univexim LLC, 1309 Coffeen Avenue STE 1716, Sheridan, WY 82801, USA.

2.7. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.8. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.10. Newsletter – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

2.11. Status Realizacji Zamówienia - komunikat dostarczany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu, oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe statusy: nowe zamówienie, w realizacji, przekazano do wysyłki, czeka na wpłatę, zrealizowano.

2.12. Kraj UE - dowolny kraj należący do Unii Europejskiej

3. Usługi Elektroniczne oraz obowiązki Klienta

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatne korzystanie z Usługi Newsletter.

3.2. Usługa Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę korzystania z Usługi Newsletter w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@univexim.pl

3.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Newsletter, gdy Usługobiorca narusza Regulamin lub ze względu na ważny interes lub bezpieczeństwo Sklepu.

3.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania umów sprzedaży

4.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego stanowią prawnie wiążącą ofertę. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

4.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

4.4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.8. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dokumentem sprzedaży fakturą - invoice, dostępnym do pobrania ze strony sklepu w formacie PDF.

5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem bankowym na nasz rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. nr: 57 1050 1575 1000 0090 3121 5826 (właściciel rachunku bankowego: Univexim LLC). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Kod SWIFT (BIC) ING Banku Śląskiego S.A.: INGBPLPW,

IBAN ING Banku Śląskiego S.A.: PL + pełny numer rachunku,

Adres ING Banku Śląskiego S.A. podawany przy przelewie międzynarodowym: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice;

b. Płatność za pośrednictwem Systemu Płatności Online Dotpay.pl;

c. Płatność za pomocą kryptowalut Bitcoin (BTC), Bitcon Cash (BCH), DOGE (Dogecoin), DAI, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), USD Coin (USDC) przy współpracy z Coinbase Commerce;

d. Płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem (COD - Cash on Delivery). Płatność ta nie jest dostępna dla wszystkich Produktów i krajów dostawy.

5.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Koszt, sposób i czas dostawy

6.1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

6.2. Sposób dostawy (przewoźnika) Klient wybiera spośród zaoferowanych przez Sklep dla wybranego Produktu (Produktów) podczas składania zamówienia.

6.3.Przesyłki do Klientów w Polsce oraz w innych krajach europejskich mogą być wysyłane z krajów azjatyckich (Hongkong, Chiny, Singapur), USA lub Wielkiej Brytanii, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku wszystkie opłaty celne SĄ JUŻ OPŁACONE PRZEZ SKLEP. Klient przy odbiorze przesyłki nie musi nic dopłacać i nie musi dopełniać żadnych formalności celnych.

6.4. Przesyłki do Klientów w innych krajach świata niż Polska oraz pozostałe kraje UE także mogą być wysyłane z krajów azjatyckich (Hongkong, Chiny, Singapur), USA lub Wielkiej Brytanii. W takim przypadku całkowita kwota opłat celnych wynikająca z przepisów celnych kraju, do którego wysłana jest przesyłka, opłacana jest przez Klienta przy odbiorze przesyłki i Sklep nie zwraca jej.

6.5. Na czas dostawy Produktu składa się czas potrzebny Sklepowi na przygotowanie wysyłki (czas wysyłki) oraz czas przewozu Produktu przez przewoźnika.

6.6. Czas wysyłki podawany jest na stronie każdego Produktu pod jego ceną i wynosi 2-3 dni robocze od daty wpłynięcia zamówienia i potwierdzenia płatności, chyba że na stronie Produktu podane jest inaczej.

6.7. Czas dostawy wynosi 10-15 dni roboczych, chyba że na stronie Produktu podane jest inaczej.

6.8. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek wystąpienia "siły wyższej", czyli np. zamieszek, rozruchów, strajków, niekorzystnych warunków atmosferycznych, stanu wyjątkowego, stanu wojny, klęsk żywiołowych, epidemii, itp. oraz dni wolnych od pracy na terytoriach krajów, przez które przebiega trasa dostawy.

6.9. Sprzedawca nie dostarcza Produktów do krajów, osób oraz podmiotów objętych sankcjami Departamentu Stanu USA.

6.10. Sprzedawca może odmówić sprzedaży i dostarczenia Produkt ze względu na ważny interes lub bezpieczeństwo Sklepu. Ewentualne wpłacone/przelane środki są wtedy zwracane Klientowi.

7. Gwarancja

7.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję Sklepu.

7.2. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

7.3. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określone są w Ogólnych warunkach gwarancji dostępnych na stronie univexim.pl.

7.4. Do skorzystania z gwarancji wystarczy podanie numeru Zamówienia w Sklepie lub numeru dokumentu sprzedaży faktury - invoice lub jakiegokolwiek innego potwierdzenia zakupu w Sklepie.

7.5. Zwrot naprawionego lub wymienionego na nowy Produktu następuje w terminie umożliwiającym usunięcie usterki lub wymianę na nowy egzemplarz.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Sklep zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Klienta.

8.2. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub wad zakupionego przedmiotu można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub na adres e-mail: office@univexim.pl.

8.3. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz numer zamówienia i dane kontaktowe.

8.4. Realizacja reklamacji dotyczącej wad zakupionego Produktu odbywa się poprzez odesłanie Produktu zgodnie z instrukcjami Sklepu.

8.5. Sklep zaleca otwarcie przesyłki w obecności kuriera/doręczyciela I/LUB nakręcenie filmu wideo (np. smartfonem), na którym będzie widać moment odbioru przesyłki od kuriera/doręczyciela, a następnie rozpakowanie przesyłki - bez żadnych cięć montażowych i przy ciągłym pokazywaniu przesyłki do chwili sprawdzenia jej zawartości i zakupionego Produktu. W przypadku stwierdzenia w obecności kuriera/doręczyciela uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności należy sporządzić z kurierem/doręczycielem protokół reklamacyjny - protokół szkody. Zastosowanie się do tych zaleceń umożliwia wykluczenie wątpliwości podczas rozpatrywania reklamacji.

8.6. Sklep ustosunkowuje się do zgłoszonej reklamacji tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji (oraz Produktu jeśli reklamacja dotyczy jego wady). Odpowiedź na zgłoszoną reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.

8.7. W przypadku uznania reklamacji Sklep wymienia Produkt na nowy lub zwraca pieniądze.

8.8. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi przelewem bankowym koszt odsyłki Produktu rodzajem przesyłki wskazanym przez Sklep na podstawie punktu 8.4.

8.9. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji dotyczącej wady zakupionego Produktu Sklep odsyła Produkt Klientowi na swój koszt.

9. Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

9.1. Sklep umożliwia zwrot zakupionego Produktu bez podania przyczyny każdemu Klientowi w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki z Produktem.

9.2. Zwrot Produktu jest możliwy, gdy zakupiony Produkt nie nosi śladów użytkowania oraz nie został rozpakowany ani nie został rozfoliowany z opakowania fabrycznego, jeśli takie opakowanie występuje.

9.3. Chęć skorzystania z możliwości zwrotu należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub na adres e-mail: office@univexim.pl. Forma zgłoszenia jest dowolna, Sklep nie wymaga żadnego dedykowanego formularza. Klient powinien podać numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.

9.4. Aby dokonać zwrotu Produktu należy odesłać Produkt zgodnie z instrukcjami Sklepu przesyłanymi w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 9.3.

9.5. Sklep dokonuje zwrotu ceny Produktu tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwracanym Produktem.

9.6. Jeśli Sklep stwierdzi naruszenie przez Klienta punktu 9.2, to może odmówić przyjęcia zwrotu i odesłać Produkt do Klienta.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy dokument jest prawnie wiążącą umową miedzy Klientem a Sprzedawcą.

10.2. Umowa niniejsza podlega przepisom prawa stanu Wyoming oraz prawa federalnego USA.

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21

Regulamin - warunki korzystania obowiązujące do 2022-01-20

Produkt dodany do porównania
Produkt dodany do Ulubionych