Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Niniejsza strona została utworzona jako sklep internetowy przy wykorzystaniu oprogramowania Prestashop.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i podlega kontroli Univexim LLC , 1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie na całym świecie.

Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

Parametry i dane techniczne produktów oferowanych w niniejszym sklepie internetowym podawane są na podstawie informacji przekazywanych przez producentów tych produktów.

Univexim LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Univexim LLC nie jest odpowiedzialny za treść stron, do których te linki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie linki do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym opinie, pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Univexim LLC nie będą traktowane jako informacje poufne, a Univexim LLC nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez Univexim LLC lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela Univexim LLC nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie, w tym publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz do korzystania z takich Materiałów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez Univexim LLC przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu oraz w materiałach promocyjnych Univexim LLC. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej - sklepu internetowego przetwarzane są na zasadach określonych w sekcji "Polityka prywatności".

Univexim LLC zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości niniejszej strony - sklepu internetowego w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

Strona przeznaczona jest dla mieszkańców całego świata władających językiem polskim.

Produkt dodany do porównania
Produkt dodany do Ulubionych