1. Gwarancja - okres i zakres obowiązywania.

1.1. Gwarantem jakości Produktów jest Univexim LLC, 1309 Coffeen Avenue STE 1716, Sheridan, WY 82801, USA, zwany dalej “Gwarantem" lub określeniami "my", "nas" we wszystkich odmianach języka polskiego.

1.2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszych Ogólnych warunków gwarancji z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie - warunkach korzystania Sklepu univexim.pl.

1.3. Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków gwarancji określenie "Klient" stosujemy rozszerzająco - czyli także do każdej osoby korzystającej z gwarancji i dokonującej zgłoszenia gwarancyjnego, nawet jeśli osoba ta nie była pierwotnym nabywcą zakupionego w naszym Sklepie Produktu (a np. kupiła lub otrzymała Produkt od pierwotnego nabywcy).

1.4. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty odbioru przesyłki z Produktem.

1.5. Gwarancja obowiązuje na całym świecie niezależnie od miejsca przebywania Klienta, miejsca użytkownia produktu lub adresu dostawy.

2. Tryb zgłaszania Produktu do obsługi gwarancyjnej

2.1. Zgłoszenia usterki Produktu należy dokonać przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sklepu lub na adres e-mail: office@univexim.pl .

2.2. W wiadomości, o której mowa w pukncie 2.1. należy podać jak najwięcej informacji dotyczących zgłaszanej usterki oraz okoliczności jej wystąpienia lub zaobserwowania oraz dane kontaktowe i numer zamówienia lub faktury - invoice lub inne informacje umożliwiające zidentyfikowanie i potwierdzenie transakcji zakupu Produktu w naszym Sklepie.

2.3. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 2.1. dotyczy telefonu komórkowego lub tabletu należy podać numer IMEI tego urządzenia, natomiast jeśli dotyczy laptopa lub komputera należy podać numer seryjny urządzenia.

2.4. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Sklep przesyła Klientowi szczegółówe instrukcje dotyczące wysłania Produktu w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz adres do wysyłki gwarancyjnej.

2.5. Zalecamy, aby przesyłany Produkt zawierał: oryginalne opakowanie, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym Produktem (komplet akcesoriów).

2.6. W przypadku gdy Produkt zabezpieczony jest hasłem, blokadą, Apple ID i hasłem lub podobnymi zabezpieczeniami, Klient zobowiązany jest do ich usunięcia przed przesłaniem Produktu do obsługi gwarancyjnej. Jeśli usterka Produktu uniemożliwia usunięcie tych zabezpieczeń, to Klient zobowiązany jest do udostępnienia nam tych danych.

2.7. Zalecamy, aby z przesyłanego do obsługi gwarancyjnej Produktu usunąć na czas obsługi gwarancyjnej wszelkiego rodzaju konta (np. konto Google, konto Xiaomi, konto Samsung, konta e-mailowe, Facebook, Twitter, itp.) oraz zarchiwizować wszystkie pliki osobiste zapisane w pamięci nieulotnej takiego Produktu - urządzenia. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że podczas obsługi gwarancyjnej pliki osobiste uda się zachować. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę plików zapisanych w pamięci nieulotnej obsługiwanego w ramach gwarancji Produktu.

3. Sposób i termin załatwienia zgłoszenia w ramach gwarancji

3.1. Zgłoszenia gwarancyjne będą załatwiane poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, Klient otrzyma on nas zwrot ceny Produktu. Wybór załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego należy do nas.

3.2. Za dzień rozpoczęcia załatwiania zgłoszenia gwarancyjnego przyjmujemy dzień odebrania przesyłki z przesyłanym Produktem. Czas załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych, jednak zazwyczaj nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Za datę załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego przyjmujemy datę nadania przesyłki z naprawionym lub wymienionym Produktem do Klienta lub datę wysłania przelewu ze zwrotem pieniędzy do Klienta.

3.3. Jeśli podejmiemy decyzję o zwrocie pieniędzy dla Klienta, to wysyłamy do Klienta e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy. Czas oczekiwania na podanie numeru rachunku bankowego przez Klienta nie jest wliczany do czasu załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Przypadki utraty gwarancji

4.1. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy:

a. obsługujący zgłoszenie gwarancyjne serwis stwierdzi ingerencję w sprzęt przez osoby nieuoważnione przez nas (np. naruszone plomby, itp.);

b. uszkodzenie produktu powstało w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych;

c. uszkodzenie towaru powstało wskutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, itp.);

d. obsługujący zgłoszenie gwarancyjne serwis stwierdzi uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne;

e. usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

4.2. Gwarancji nie podlegają Produkty, których jedyną wadą jest niekompatybilność.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Gwarancja na dołączone do Produku akcesoria (np. ładowarki, zasilacze, przewody, słuchawki) oraz na akumulatory (baterie) litowo-jonowe (Li-Ion) zasilające Produkt wynosi 6 miesięcy od daty odbioru przesyłki z Produktem.

5.2. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego, które nie znajdzie potwierdzenia, Sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy oraz odsyłki Produktu do Klienta.

5.3. Sklep nie odpowiada za straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z Produktu przesłanego nam w ramach zgłoszenia gwarancyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-25

Produkt dodany do porównania
Produkt dodany do Ulubionych